За авторите

Списание „Стратегии на образователната и научната политика“ (Strategii na obrazovatelnata i nauchnata politika – Strategies for Policy in Science and Education) разглежда само ръкописи, които са насочени единствено към него. Ръкописи, които вече са публикувани или са изпратени и са под печат в друго издание, няма да бъдат разглеждани.

Изпратените статии трябва да съдържат оригинални научни резултати и идеи. Проверката се осъществява чрез експертна оценка на двама анонимни и независими рецензенти. Решение за публикуване или отхвърляне на ръкописа се взима въз основа на становищата на рецензентите.

За оформяне на ръкописите трябва да се използва стандартна текстообработваща програма. Приложенията под формата на графики, таблици или илюстрации трябва да са годни за четене и обработка с масово използвани за подобни цели програми.

За предпочитане е електронно изпращане на ръкописи като приложение (attachment) към съпровождащото електронно писмо – на електронен адрес strategies@azbuki.bg. Допустимо е изпращането и на диск на следния адрес за кореспонденция: 1113 София, бул. „Цариградско шосе“ 125, блок 5.

Подготовка на ръкописа

Общи указания

(1) Ръкописите могат да бъдат написани на български или на английски език в зависимост от желанието на автора или по препоръка на рецензентите, оценяващи ръкописа.

(2) Препоръчителен обем на ръкописа – до 25 000 знака (заедно с паузите между знаците). Няма изисквания за форматиране на текста по отношение на вид и големина на шрифта.

(3) Не се поощрява специфично форматиране на самия текст по отношение на подчертаване, табулиране, използване на булети и др. Табулатори се допускат само при оформяне на таблици.

(4) Препоръчителен обем на резюмето – 100 думи.

(5) Ръкописите трябва да бъдат структурирани по следния начин: заглавна страница с информативно и без съкращения заглавие на статията, след което следват имената на авторите без техните академични степени и длъжности (ако имат такива); резюме, което ясно представя същността на проведеното изследване с акцент върху получените нови научни резултати; 3 – 6 ключови думи (само на английски); пълен текст; благодарности; приложения (ако има такива); бележки; литература; заглавие и резюме на английски език; пълни визитки на авторите с техните академични позиции, имена на училища или научни организации, пощенски и електронни адреси на английски език.

(6) Фигурите (илюстрациите) и техните надписи освен в основния текст се представят и отделно в допълнителен файл. По изключение, когато обемът на фигурите е голям и не позволява поставяне в основния текст, задължително трябва да бъде посочено мястото им в текста – фиг. 1, фиг. 2 и т.н.

(7) Таблиците и техните надписи освен в основния текст се представят и отделно в допълнителен файл. Таблично се представят числени данни, изразяващи функционални зависимости между величини или променливи. Текстовите таблици затрудняват печата и четенето на статиите, затова тяхната употреба не се препоръчва.

Бележки и литература

Цитираните литературни източници трябва да бъдат на латиница. Източниците на кирилица се представят с латински букви – с превод на английски език или чрез транслитерация. Примерите по-долу показват как трябва да става това.

Списъкът на използваната литература трябва да съдържа литературни източници, които са достъпни за проверка или справки. Всички останали източници се посочват в раздела „Бележки“, където могат да намерят място и допълнителни обяснения или сведения, за които е преценено, че присъствието им в основния текст на статията би го обременило излишно. Цитирането на интернет източници не се препоръчва, но ако това наистина е необходимо, мястото им не е в литературата, а в бележките, и то в предпочитания portable document format (pdf). Мястото на бележките се маркира в текста на статията с арабски цифри като горни индекси.

Представянето на литературните източници в списъка на литературата става в APA стил (вж. Publication Manual of the American Psychological Association), който се използва широко в обществените и хуманитарните науки, включително в науката за образованието.

Ето някои примери:

Списания:

Mochrie, S.G.J. (2011). The Boltzmann factor, DNA melting, and Brownian ratchets: topics in an introductory
physics sequence for biology and premedical students. American J. Physics, 79, 1121 – 1126.
Kaischew, R. (1998). Autobiographical notes. Chemistry, 7, 112 – 119 [Каишев, Р. (1998).
Автобиографични бележки. Химия, 7, 112 – 119].
Ако източникът е на български език, но е представен във вторичен литературен източник,
например в SCOPUS, той трябва да се появи в списъка на литературата по следния начин:
Platikanov, D. (2016). Development of the university physical chemistry in two historic epochs.
Chemistry, 25, 12 – 20 [In Bulgarian].

Такива източници се цитират в основния текст като: Subramanian et al. (1995) или (Subramanian et al., 1995).

Ако трябва да се цитира списание, в което номерацията на всяка книжка от даден том започва със страница 1, тогава номерът на книжката също трябва да се посочи в библиографското описание на източника така:
Nichols, P., Twing, J., Mueller, C.D. & O’Malley, K. (2010). Standard-setting methods as measurement processes. Educational Measurement: Issues & Practice, 29(1), 14-24.
Цанков, Н. (2009). Компетентност за познавателно моделиране – дидактическа конкретизация. Педагогика, 19(7-8), 82-105.

Книги

Atkin, J.M., Black, P. & Coffey, J. (2001). Classroom assessment and the national science education
standards. Washington: National Academies Press.
Merion, D.B. (1975). Physics and physical world. Moskva: Mir [Mэрион, Д.Б. (1975). Физика и
физический мир. Москва: Мир].

Книги/сборници с редактор

Lakatos, I. (1970). Falsifi cation and the methodology of scientifi c research programmes (pp. 59 – 89). In:
Lakatos, I. & Musgrave, A. (Eds.). Criticism and growth of knowledge. Cambridge: Cambridge University Press.
Bizhkov, G. & Kraevski, B. (2009). Basic methodological requirements for doctoral studies and some typical
errors in their realization (pp. 44 – 104). In: Ganchev, I. & Toshev, B.V. Theory and methodology of leaning in sciences
and mathematics. Blagoevgrad: Neofi t Rilski University Press [Бижков, Г. & Краевски, В. (2009). Основни
методологични изисквания към дисертационните изследвания и типични грешки при тяхната реализация
(сс. 44 – 104). В: Ганчев, И. & Тошев, Б.В. (ред). Теория и методология на обучението по естествени науки
и математика. Благоевград: Унив. изд. „Неофит Рилски“].

Коректури
Преди публикуването на приетите за печат ръкописи, авторите ще получат коректури на своите статии, които трябва да върнат в редакцията в срок от една седмица; големи промени в текста на този етап не се допускат.

Отпечатъци
Публикуването се обявява на авторите с писмо, което съдържа pdf на техните статии, с които авторите сами могат да подготвят неограничен брой отпечатъци на своите трудове, които да използват в кариерното си развитие или в комуникацията с други изследователи.

Последни думи
Публикуването на представените материали се определя от препоръките на рецензентите и не означава непременно съгласие на редакцията със застъпваните от авторите гледища. Редакторите могат да редактират ръкописите, когато това е необходимо. Публикуването в това списание е безплатно както за авторите, така и за техните научни или учебни организации.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

bg_BG
en_US bg_BG